Smluvní a provozní podmínky

Smluvní podmínky

Úvodní ustanovení

Provozovatelem ve smyslu následujících smluvních podmínek se rozumí Monika Slováčková/vamonika.cz, IČ 06900593, se sídlem Mořina 185, 26717 (dále Poskytovatel).

VA Monika nabízí služby spojené s využíváním a propagací nasociální síti Instagram, tedy v oblasti marketingu, vzdělávání a služeb kreativní a technické povahy.

Uživatel vstupem na stránky vamonika.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním podmínek a zavazuje se jimi řídit. Provozovatel může znění jednostranně měnit či doplňovat.

Objednávka služby a vzdělávacích programů

Objednávku služeb Moniky Slováčkové je možné kdykoliv prostřednictvím formuláře na webu, emailu info@vamonika.cz nebo FB Messengeru.

Uživatel má možnost zapsat se do tréninkového programu nebo do kurzů a to provedením písemné online objednávky.

Vyplněním objednávky a zakoupením tréninkového programu nebo kurzu získává Uživatel právo přístupu do tréninkového programu nebo kurzu, přístup k materiálům tréninkového programu nebo kurzu a právo se k tréninkovému programu nebo kurzu neomezeně vracet.

platební podmínky

Nabízené vzdělávací formy (kurz, trénink, e-book) se Uživateli otevřou až po zaplacení peněžní sumy, pokud je tato u kurzu vyžadována, na účet Poskytovatele.

Sdílení účtů je zakázáno. Pokud bude Poskytovatelem zjištěno, že k tomuto dochází a Uživatel tak porušuje tyto podmínky, bude účet Studenta smazán, a to bez nároku na vrácení peněz.

Veškeré placené služby jsou nabízeny v měně CZK (Kč).

Nejsem plátce DPH.

Provozní podmínky

Materiál na stránkách vamonika.cz je určen pouze pro nekomerční účely. S ohledem na tyto smluvní podmínky se uživatel těchto internetových stránek zavazuje dodržovat a respektovat všechna autorská práva, obchodní značky a další vlastnická práva zde uvedená.

Jakékoli neoprávněné použití materiálů, může být bez jakýchkoliv omezení sankcionováno v souladu s platnými právními předpisy ČR, nebo mezinárodním právem.

Toto ustanovení se týká především, ale ne pouze, škod souvisejících se zneužitím obchodní značky, autorských práv, reklamních práv a soukromí.

Obsah stránek lze prohlížet i tisknout. Předpokládá se, že dokumenty v něm obsažené budou použity pouze k informačním nekomerčním osobním účelům není dovoleno modifikování, prodávání ani další předávání, bez písemného souhlasu majitele autorských práv k dané části.

Části obsahu dostupné pouze registrovaným uživatelům jsou určeny výhradně těmto uživatelům. Šíření obsahu mezi neregistrované uživatele je posuzováno jako závažné porušení smluvních podmínek.

Provozovatel stránek neposkytuje žádné záruky, co se týče přesnosti či úplnosti informací. Nenese odpovědnost za opomenutí, či případné chyby v obsahu, nebo za aktualizaci obsahu na stránkách, ani za následky používání obecných návodů, které provozují uživatelé na vlastní riziko.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli a bez omezení upravovat obsah kterékoli části stránek, nabídky, uveřejněných informací i dostupnosti obsahu.

Dále provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé během přístupu na tyto stránky. Ať už se jedná o škody přímé, nepřímé nebo náhodné. Také jejich použitím, co se týče rad, návodů, doporučení a jiných zde neuvedených forem informací.

Stránky vamonika.cz mohou odkazovat na jiné stránky, které jsou spravovány jiným provozovatelem. Odpovědnost za použití těchto odkazů je na uživateli.

Vložením obsahu v jakékoli formě, ať už obrazové či textové, dává uživatel právo Provozovateli k editování, kopírování, distribuci, pořizování výtahů a zveřejňování obsahu v libovolné formě i médiu.

Vkladatel obsahu odpovídá a ručí za veškerou svou činnost na stránce. Porušením pravidel, která mohou mít za následek znemožnění přístupu na stránky, jsou:

 • Zveřejňování nevhodného, obscénního, nelegálního či urážlivého obsahu.
 • Obtěžování, ohrožování či rušení ostatních uživatelů jakýmkoli nežádoucím způsobem.
 • Předávání nebo distribuce obsahu, který je škodlivý, urážlivý, výhružný, rušivý, hanlivý, rasistický či útočný vůči jakémukoli etniku.
 • Dále vulgární, sexuálně zaměřený, obscénní nebo nežádoucí.
 • Používání vulgárního či hrubého jazyka.
 • Vydávání se za jakoukoli jinou osobu nebo uživatele.
 • Pokus o získání přístupu ke skrytému obsahu a také šíření obsahu s omezeným přístupem ostatním uživatelům, kteří by tento obsah jinak neměli k dispozici.
 • Zveřejňování reklamního, propagačního nebo komerčního materiálu bez písemného souhlasu provozovatele nebo bez zaplacení poplatku za reklamní obsah.
 • Šíření obsahu nebo části stránek bez písemného souhlasu provozovatele.
 • Provozovatel stránek si vyhrazuje právo kdykoli odstranit jakýkoli nevhodný obsah, který porušuje pravidla přístupu na stránky vamonika.cz.
 • Provozovatel nepřebírá odpovědnost za žádný nežádoucí materiál, s nímž se může uživatel setkat při používání stránky.

Žádné z informací vložené uživateli na stránkách nebo zaslané provozovateli libovolným způsobem, nejsou brány jako důvěrné. A to ani v případě, že nejsou ostatním uživatelům běžně k dispozici. Provozovatel nebude tyto informace využívat nezákonným způsobem. Provozovatel může bez jakékoli náhrady používat a publikovat veškeré nápady, know-how, myšlenky a techniky.

Provozovatel si vyhrazuje právo na použití materiálů vytvořených během spolupráce při vlastní propagaci.

Ochrana osobních údajů

Vložením osobních údajů souhlasí uživatel s tím, že budou jeho údaje zpracovány podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro statistické, marketingové a případně další účely odsouhlasené na stránkách.

Uživatel se zavazuje udržovat údaje pravdivé a úplné.

V případě nesplnění této povinnosti nese uživatel odpovědnost za případnou vzniklou škodu, a je si vědom, že mu mohou být odepřeny výhody plynoucí z registrace. 

Zrušení registrace a vymazání údajů z databáze je možné na základě písemného požadavku. Zrušením této registrace nezanikají veřejné příspěvky, záznamy, informace, obrázky ani jiné aktivity vložené během registrace.

Více o ochraně osobních údajů naleznete zde.

Reklamace a vrácení peněz

S reklamací služeb se prosím obracejte na info@vamonika.cz a to v případě problému s technickým čerpáním služeb.

Odstoupení od smlouvy je možné do 14ti dnů a to bez udání důvodu. Výjimku tvoří služba, která byla realizována, nebo započtena před uplynutím této lhůty. U již realizované služby nelze odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz, a to ani z dílčí části.

E-knihy lze reklamovat pouze v případě, že se u e-knih vyskytnou v záruční době vady. Pak může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet stažením příslušné publikace.

Záruku nelze uplatnit na publikaci poškozenou využitím nesprávného hardwaru na straně Uživatele.

Závěrečná ustanovení

Vztahy, které nebyly těmito smluvními podmínkami upraveny se řídí platnou a účinnou legislativou ČR.

Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatnými, nebo neúčinným namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se nejvíce přibližuje neplatnému ustanovení. Neplatností, či neúčinností některého z ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto podmínky užívání jsou platné ode dne 1. června 2018.